EPN-110DN

电子电位计

电位计把PI步进控制器的继电器输出信号,包括DEIF的负载分配装置LSU系列、同步器FAS系列或带继电器的其他类型的 PI步进控制器的继电器输出信号转换成调速器/AVR的控制电压信号

联系销售人员 同类产品对比
EPN 110DN Front
EPN 110DN Angle
EPN 110DN Side
EPN 110DN Back
EPN 110DN Front
EPN 110DN Angle
EPN 110DN Side
EPN 110DN Back

电位计把PI步进控制器的继电器输出信号,包括DEIF的负载分配装置LSU系列、同步器FAS系列或带继电器的其他类型的 PI步进控制器的继电器输出信号转换成调速器/AVR的控制电压信号。

更多信息