CIO 116

基于 CAN 总线的输入/输出模块

CIO 116 是一种远程输入扩展模块,其适用于需要多个超过发电机组控制器容量的数字量输入的复杂发电机组应用。

联系销售人员
CIO 116 Front

CIO 116 是一种远程输入扩展模块,其适用于需要多个超过发电机组控制器容量的数字量输入的复杂发电机组应用。

CIO 116 目前兼容以下 DEIF 发电机组控制器:

 • AGC 212
 • AGC 213
 • AGC 222
 • AGC 232
 • AGC 233
 • AGC 242
 • AGC 243
 • AGC 244
 • AGC 245
 • AGC 246
 • AGC-4

Read more