CIO 208 是一种远程输出扩展模块,其适用于需要多个超过发电机组控制器容量的数字量输出的复杂发电机组应用。

CIO 208 目前兼容以下 DEIF 发电机组控制器:

 • AGC 212
 • AGC 213
 • AGC 222
 • AGC 232
 • AGC 233
 • AGC 242
 • AGC 243
 • AGC 244
 • AGC 245
 • AGC 246
 • AGC-4
 • 8个继电器输出端
 • 240 V交流电或30 V直流电继电器触点
 • 继电器额定电流8 A
 • CAN总线接口
 • LED 显示状态与输入状态
 • 12/24 V直流电源

是否在寻找软件、文档或白皮书?

数十年来,DEIF 都始终提供免费且无限制的软件更新访问权限、技术详细的产品文档以及行业相关的白皮书。